Instituția Prefectului Județul IalomițaInstituția Prefectului Județul Ialomița
  
Instituţia PrefectuluiInstituţia PrefectuluiServicii onlineServicii onlinePaşapoarte şi permisePaşapoarte şi permiseSITUAŢII DE URGENŢĂSITUAŢII DE URGENŢĂLegislatieLegislatieContactContact

 

 

 

 

“Implementarea, certificarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008 în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Consiliului Judeţean Ialomiţa,  administraţiei publice din oraşele Amara, Căzăneşti, Fierbinţi-Tîrg, Ţăndărei şi din municipiile Feteşti şi Urziceni (I.C.M.S.M.C. ISO 9001: 2008)”

 

Contract de finanţare nr. 100/27.07.2010 

Cod SMIS 8949 

PROIECT FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

 

 

 

AXA PRIORITARĂ 2: 

            Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare 

            DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2.2: 

            Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor   

            OPERAŢIUNEA: 

           Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS 

Obiectivul general: 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice pentru cetăţeni 

Scopul proiectului: 

           Implementarea, certificarea şi menţinerea în funcţiune a Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008 în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Consiliului Judeţean Ialomiţa,  administraţiei publice din oraşele Amara, Căzăneşti, Fierbinţi-Tîrg, Ţăndărei şi din municipiile Feteşti şi Urziceni, până la sfârşitul anului 2011, prin asigurarea transparenţei decizionale, reducerea birocraţiei şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor pentru cetăţeni 

Justificarea  proiectului: 

v  Hotărârea Guvernului României nr. 1723/14.10.2004, care instituie obligativitatea implementării de către instituţiile publice a unui sistem de management al calităţii (SMC) pentru serviciile furnizate către cetăţeni, conform cu standardul SR EN ISO 9001 

v  Îmbunătăţirea calităţii  şi eficienţei furnizării serviciilor publice pentru cetăţeni 

v  Simplificarea şi degrevarea proceselor de management şi de execuţie, ca urmare a elaborării unor proceduri bine definite şi structurate 

v  Creşterea eficienţei şi eficacității activităţilor desfăşurate în instituţiile publice judeţene şi locale 

v  Crearea unui sistem de pregătire continuă a funcţionarilor publici, a conducătorilor şi a personalului contractual de execuţie din cele 7 instituţii publice orăşeneşti şi judeţene beneficiare 

v  Crearea unui sistem de management flexibil, care să permită îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor 

v   Identificarea modalităţilor de îmbunătăţire continuă a relaţiilor cu clienţii instituţiilor şi cu partenerii instituţionali 

v   Crearea cadrului care să încurajeze descoperirea deficienţelor sistemului informaţional şi  intervenția pentru corectarea acestora 

v   Promovarea unui alt tip de de abordare, a fiecărei activităţi 

v   Plasarea „clientului/cetăţeanului” în centrul activităţii 

v   Îmbunătăţirea procesului de management al resurselor umane, materiale, informaţionale şi financiare din cadrul instituţiilor publice din județul Ialomița

 

BENEFICIARI: 

1.  Instituția Prefectului – Judeţul Ialomiţa 

2. Consiliul Judeţean Ialomiţa 

3. Primăria Municipiului Feteşti 

4. Primăria Municipiului Urziceni 

5. Primăria Oraşului Ţăndărei 

6. Primăria Oraşului Căzăneşti 

7. Primăria Oraşului Fierbinţi-Tîrg 

8. Primăria Oraşului Amara (modulele de formare) 

 

Grup ţintă:

 

Ø  303  funcţionari publici şi personal contractual din administraţia publică locală şi judeţeană, care furnizează servicii pentru cetăţeni şi alţi potenţiali utilizatori ai serviciilor din administraţia publică; 

Ø  cetăţenii judeţului Ialomiţa; 

Ø  utilizatori ai serviciilor din administraţia publică locală a judeţului Ialomiţa (reprezentanţii autorităţilor publice centrale, ai serviciilor publice deconcentrate, ai altor autorităţi publice locale, agenţi economici, ONG-uri, mass-media ş.a.). 

 

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ:  388.078 lei (fără TVA), 

din care: 

329.866 lei - asistenţă financiară nerambursabilă 

58.212 lei - contribuţia beneficiarului. 

 DURATA:15 LUNI 

Activitatea nr. 1: Conferinţă de lansare şi promovare a proiectului 

Subactivităţi realizate: 

A fost organizată conferinţa de lansare a proiectului în data de 08.06.2010, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, în cadrul căreia s-au  prezentat obiectivele urmărite, activităţile propuse şi rezultatele aşteptate la sfârşitul implementării proiectului. 

Au participat invitaţi din partea autorităţilor centrale, regionale şi din judeţele care au implementat sistemul de management al calităţii ISO 9001, reprezentanţi ai organismelor de certificare, ai administraţiei publice locale, mass-media locală şi centrală.   

A fost asigurată o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a proiectului, conform Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România, cu sprijinul Unităţii de Comunicare din cadrul Autorităţii de Management, în vederea elaborării bannerelor, afişelor, pliantelor, mapelor personalizate şi comunicatelor de presă. Materialele au fost folosite şi la conferinţa finală a proiectului.

 

 

 

 

Activitatea nr. 2: Organizare şi desfăşurare licitaţie pentru servicii de elaborare a documentaţiei sistemului de management al calităţii (SMC) pentru certificare (manual de calitate, proceduri de sistem, proceduri operaţionale) 

Subactivităţi realizate: 

Pentru elaborarea documentaţiei sistemului de management al calităţii (SMC) ISO 9001:2008 în vederea certificării, respectiv redactarea manualui calităţii, a procedurilor de sistem, a procedurilor operaţionale pentru fiecare entitate (primărie, Consiliu Judeţean, Instituţia Prefectului) a fost organizată o procedură de achiziţie conform prevederilor O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contract incheiat cu SC FiaTest SRL Bucuresti – nr. 7528/31.08.2010

 

 

 

 

Activitatea nr. 3: Elaborarea manualului  calităţii, a procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale specifice fiecărei instituţii publice (5 primării, Consiliul Judeţean,  Instituţia Prefectului).

 Subactivităţi realizate: 

- Diagnostic: audit iniţial al Sistemului de Management al Calităţii în cele 7 instituţii beneficiare; 

- Instruirea personalului de către firma de consultanţă (1 zi) pentru şefii de compartimente din cele 7 instituţii beneficiare, în total 103 persoane ; 

- Documentare şi work-shop: elaborarea politicii, a obiectivelor şi a procedurilor de sistem pentru fiecare din cele 7 instituţii publice; 

- Elaborarea manualului calităţii. Documentaţia a fost elaborată prin consultarea responsabilior cu sistemul de management al calităţii (RMC) din fiecare instituţie publică, în funcţie de specificul fiecărei instituţii în relaţiile acesteia cu clienţii/cetăţenii.

 

 

   

Activitatea nr. 4: Implementarea Sistemului de Management al Calităţii conform SR EN ISO 9001:2008 în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, a Consiliului Judeţean, a primăriilor din oraşele Căzăneşti, Fierbinţi-Tîrg, Ţăndărei şi din municipiile Feteşti şi Urziceni.

 

Subactivităţi realizate: 

Procesul de implementare a SMC a început în luna decembrie, după desfăşurarea cursurilor de instruire modulele I şi II pentru auditori, desfăşurate cu firma de certificare.

   

 

  

Activitatea nr. 5: Organizare şi desfăşurare licitaţie pentru certificarea Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2008

 

Subactivităţi realizate: 

·         publicare anunţ de participare în Monitorul Oficial, partea a VI – a 

·         desfăşurare licitaţie electronică în SEAP 

·         contractarea servciciului de certificare SR EN ISO 9001:2008

 

 

 

 

Activitatea nr. 6: Evaluarea preliminară a documentatiei Sistemului de Management al Calitatii (SMC), in vederea identificarii recomandarilor pentru imbunatatirea documentatiei si a aplicarii acesteia in cele 7 instituţii ale administraţiei publice locale din judeţul Ialomiţa 

 Această etapă a cuprins o evaluare iniţială a documentaţiei SMC, evaluare ce a avut următoarele scopuri:

-    cunoaşterea organizaţiei şi identificarea modului în care aceasta a documentat SMC propriu; 

- identificarea neconformităţilor în documentarea SMC (dacă e cazul); 

- identificarea unor oportunităţi/ necesităţi de îmbunătăţire a documentaţiei SMC.  

 

  

 

Activitatea nr. 7: Desfăşurarea unui audit de precertificare şi raportarea constatărilor conform planului de audit 

 Auditul de precertificare a a fost realizat de către firma SC FIATEST SRL Bucureşti. 

A fost realizat în toate instituţiile, după analiza efectuată de management, elaborarea tuturor procedurilor de proces şi operaţionale specifice, realizarea auditurilor interne şi tratarea neconformităţilor constatate. 

Consultantul a realizat auditurile de precertificare şi a întocmit rapoartele de audit în perioada 29.04.2011 – 20.05.2011.

 

     

 

 

 

Activitatea nr. 8: Training specializat în auditul şi managementul Sistemelor de Management al Calităţii.

 

 Subactivităţi realizate: 

Modulul I – Noţiuni despre implementarea şi îmbunătăţirea sistemelor  de management şi noţiuni de audit intern (75 participanţi) , modul desfăşurat pe zone: Urziceni-Fierbinţi-Căzăneşti (25 angajaţi), zona Slobozia-Amara (25 angajaţi) şi zona Ţăndărei-Feteşti (25 angajaţi). 

Modul II – Formarea şi certificarea a 30 auditori specializaţi de terţă parte în domeniul calităţii – cod COR 242303.

 

 

 

 

 Activitatea nr. 9: Etapa de certificare şi acordarea certificatului de conformitate

 Etapa I și etapa II - audit de certificare: 

- culegerea de informaţii şi dovezi referitoare la conformarea cu toate cerinţele din standardul SR EN ISO 9001:2008 şi din cerinţele legale aplicabile; 

- verificarea existenţei documentelor aplicabile: politică, obiective, planuri, proceduri, specificaţii, precum şi a implementării tuturor elementelor de sistem prin existenţa înregistrărilor; 

- evaluarea auditului intern şi analizei efectuate de mangementul fiecărei instituţii; 

-           modul de soluţionare a corecţiilor sau neconformităţilor constatate; 

-           evaluarea de către Comitetul Operativ de Certificare a dosarelor fiecărei instituţii publice; 

-           acordarea certificatelor de conformitate pentru cele 7 instituţii beneficiare: 9 iunie 2011.

 

 

 

 

 Activitatea nr. 10: Supravegherea si acordarea de sprijin pentru implementarea recomandărilor 

Această etapă a cuprins o urmărire punctuală a implementării şi eficacităţii corecţiilor, acţiunilor corective şi actiunilor preventive, stabilite împreună cu personalul instituţiei, în urma constatării unor neconformităţi în timpul auditului de precertificare. Totodată s-a urmărit implementarea acţiunilor de îmbunătăţire considerate necesare sau oportune de către fiecare instituţie.

  

 

 Activitatea nr. 11: Auditare externă intermediară a proiectului. 

- 2 audituri  externe intermediare ale proiectului (septembrie, decembrie 2010) 

-  1 audit final (luna iulie 2011) 

 Au fost identificate cheltuielile eligibile , punându-se la dispoziţie balanţa de verificare, registrul jurnal, alte registre/documente justificative financiare sau dosarele achizițiilor publice . S-au întocmit 2 (două) rapoarte intermediare de audit și urmeaza unul final.

 

 Activitatea nr. 12: Conferinţă finală. 

A fost organizată conferinţa finală proiectului în data de 12.07.2011, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, în cadrul căreia s-au  prezentat obiectivele realizate, activităţile defăşurate şi rezultatele generate în urma implementării proiectului.

 

   

 

Activitatea nr. 13: Monitorizare şi evaluare 

Activitate permanentă, prin care s-a urmărit asigurarea implementării corecte şi eficiente a proiectului şi atingerea obiectivelor propuse, prin întâlniri periodice cu  membrii echipei de proiect, reprezentanţii  instituţiilor beneficiare, consultantul, şi organismul de certificare,  SC SIMTEX –OC Bucureşti,  precum şi întocmirea rapoartelor periodice  de progres.

 

  

Dezvoltare durabilă 

l  Organizarea licitaţiilor conform legislaţiei naţionale şi europene (O.U.G. 34/2006, O.U.G. 94/2007 şi Manualul achiziţiilor publice verzi) 

l  Utilizarea raţională a resurselor 

l  Alegerea unei logistici adecvate 

l  Inserare unui mesaj special pe materialelel de curs, materialele de publicitate şi în corespondenţa electronică care să atragă atenţia asupra protecţiei mediului 

l  Folosirea unui logo-u ecologic pe materialele de promovare şi pe cele utilizate la cursurile de instruire 

l  Modulele de formare au conţinut un curs cu privire la conştientizarea cursanţilor în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului şi respectarea calităţii acestuia, cu referire la certificarea EMAS

 l  Cele două conferinţe de promovare ( lansare şi evaluare) au avut ca tematică o secţiune cu privire la certificarea EMAS şi dezvoltarea durabilă 

Egalitate de şanse 

l  Proiectul a respectat principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, conform legislaţiei naţionale şi concordanţei cu politicile Uniunii Europene. 

l  La activităţile de instruire de 1 zi, desfăşurate împreună cu firma de consultanţă pentru SMC, au participat 65 femei şi 38 bărbaţi din instituţiile publice beneficiare . 

l  La modulele de formare specializată în SMC modul I şi modul II, dintre cei 105 participanţi, 57 au fost femei şi 48 bărbaţi, grupaţi pe următoarele categoriile de vârstă: 2 funcţionari cu vârste între 15-24 ani, 80 cu vârste între 25-54 ani şi 23 cu vârste între 55-64 ani. 

l  Dintre cei 105 participanţi, 5 reprezintă membri ai minorităţilor naţionale, 1 migrant, 1 persoană cu dizabilităţi şi 5 persoane din alte grupuri vulnerabile. 

l  Fiecare modul de formare a avut o secţiune cu privire la conştientizarea cursanţilor în ceea ce priveşte importanţa importanţa respectării egalităţii de şanse în relaţia cu cetăţenii. 

l  În echipa de management a proiectului, cât şi la întâlnirile lunare/săptămânale au participat, de regulă, 3 femei şi 5 bărbaţi , fără nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie devaforizată.

 Rezultate obţinute 

l  7 instituţii publice din administraţia publică locală a judeţului Ialomiţa certificate cu sistemul de management al calităţii (SMC) ISO 9001:2008; 

l  7 manuale ale calităţii elaborate pentru fiecare instituţie publică; 

l  proceduri de sistem,  proceduri operaţionale specifice, fişe de progres, diagrame flux, instrucţiuni de lucru; 

l  105 funcţionari formaţi în SMC; 

l  300 zile de instruire în SMC; 

l  30 auditori specializaşi în auditul SMC – COR 242303; 

l  1 curs de iniţiere susţinut pentru 75 de funcţionari cu noţiuni de bază; 

l  1 curs de specializare pentru auditori certificaţi; 

l  2 curricule de  formare profesională în domeniul SMC elaborate; 

l  105 suporturi de curs achiziţionate; 

l  4 sesiuni de formare; 

l  materiale de promovare şi publicitate elaborate (2 bannere, 100 afişe A2, 500 mape personalizate, 1000 pliante, 8 panouri de identitate vizuală, 2 comunicate de presă, web-site); 

l  2 conferinţe de promovare şi diseminare.

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL IALOMIŢA

 

Piata Revolutiei, Nr. 1, Slobozia, 920032

 

Tel: 0243.235.653; 0243.211.012; Fax: 0243.211.470

 

E-mail: secretariat@ prefecturaialomita.ro; www.prefecturaialomita.ro

 

 

  

   www.fonduriadministratie.ro

 Nume fisierActualizat in Dimensiune (kB)
Acizitii publice 8949.pdf2012.03.15 09:38:15 AM375.84 kb
Manual_Calitate_Cazanesti.pdf2015.08.11 09:59:26 AM783.87 kb
Manual_Calitate_Consiliul_Judetean_Ialomita.pdf2015.08.11 09:59:33 AM803.5 kb
Manual_Calitate_Fetesti.pdf2015.08.11 09:59:42 AM785.77 kb
Manual_Calitate_Fierbinti-Targ.pdf2015.08.11 09:59:47 AM766.54 kb
Manual_Calitate_Institutia_Prefectului_Ialomita.pdf2015.08.11 10:00:08 AM860.27 kb
Manual_Calitate_Tandarei.pdf2015.08.11 09:59:54 AM605.17 kb
Manual_Calitate_Urziceni.pdf2015.08.11 10:00:00 AM791.21 kb
p0.JPG2011.07.14 12:03:22 PM23.44 kb
p10.JPG2011.07.14 11:49:20 AM18.32 kb
p11.JPG2011.07.14 11:49:30 AM13.19 kb
p12.JPG2011.07.14 11:49:37 AM4.95 kb
p13.JPG2011.07.14 11:49:43 AM4.9 kb
p1.JPG2011.07.14 11:48:24 AM17.6 kb
p2.JPG2011.07.14 11:48:30 AM6.43 kb
p3.JPG2011.07.14 11:48:36 AM19.78 kb
p4.JPG2011.07.14 11:48:43 AM8.27 kb
p5.JPG2011.07.14 11:48:49 AM6.54 kb
p6.JPG2011.07.14 11:48:55 AM13.45 kb
p7.JPG2011.07.14 11:49:01 AM15.79 kb
p8.JPG2011.07.14 11:49:08 AM14.11 kb
p9.JPG2011.07.14 11:49:13 AM12.95 kb
Raport audit Cazanesti.pdf2015.08.11 10:01:56 AM564.66 kb
Raport audit Consiliul Judetean Ialomita.pdf2015.08.11 10:01:32 AM540.26 kb
Raport audit Fetesti.pdf2015.08.11 10:01:38 AM537.8 kb
Raport audit Fierbinti-Targ.pdf2015.08.11 10:01:20 AM364.4 kb
Raport audit Institutia Prefectului Ialomita.pdf2015.08.11 10:01:26 AM538.04 kb
Raport audit Tandarei.pdf2015.08.11 10:01:44 AM571.01 kb
Raport audit Urziceni.pdf2015.08.11 10:01:50 AM542.79 kb
Raport Audit de Diagnostic Cazanesti.PDF2015.08.11 10:00:33 AM2333.13 kb
Raport Audit de Diagnostic Consiliul Judetean Ialomita.PDF2015.08.11 10:00:58 AM2405.98 kb
Raport Audit de Diagnostic Fetesti.PDF2015.08.11 10:00:50 AM2436.25 kb
Raport Audit de Diagnostic Fierbinti-Targ.PDF2015.08.11 10:00:26 AM2365.94 kb
Raport Audit de Diagnostic Institutia Prefectului Ialomita.PDF2015.08.11 10:01:05 AM4931.01 kb
Raport Audit de Diagnostic Tandarei.PDF2015.08.11 10:00:44 AM2371.47 kb
Raport Audit de Diagnostic Urziceni.PDF2015.08.11 10:00:20 AM2528.08 kb
36 fisier(e) - 28982.71 kb
Actualizat in - 11/08/2015, la ora 10:02.
» Comunicate
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.