Instituția Prefectului Județul IalomițaInstituția Prefectului Județul Ialomița
  
Instituţia PrefectuluiInstituţia PrefectuluiServicii onlineServicii onlinePaşapoarte şi permisePaşapoarte şi permiseSITUAŢII DE URGENŢĂSITUAŢII DE URGENŢĂLegislatieLegislatieContactContact

 
Programul Operațional Regional (POR)
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.
Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:
·         Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme,
·         IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt:
·         gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile,
·         reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul an de viață.
·         Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.
·         Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.
·         Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România.
·         Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.
·         Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.
·         Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.
·         Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.
·         Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.
·         Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR.
 
Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020:
·         Inovare şi cercetare;
·         Agenda digitală;
·         Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
·         Economie cu emisii reduse de carbon.
POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională:
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Axa prioritară 12: Asistență tehnică

 Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA)

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.
Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.
Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:
·         Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);
·         Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%);
·         Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).

Programul Operațional Capital Uman
Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 20072013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 20142020) implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Programul Operațional Competitivitate (POC)
Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționânduse astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. 
Alăturarea celor doi vectori – CercetareDezvoltareInovare și Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special întrun număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României. 
Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007
2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics (ELINP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele FluviuDeltăMare (DANUBIUS – RI) vor fi de asemenea finanțate prin PO Competitivitate.

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014
2020 și vor fi susținute prin POC:
·         bioeconomie.
·         tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
·         energie, mediu și schimbări climatice.
·         eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:
·         EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
·         EUR 249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)
 Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:
·         6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
·         2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională
·         2,46 mld. Euro Cofinantare
 În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare.

Programul Europa pentru Cetateni  2014 – 2020
 

Beneficiari eligibili
Valoarea maxima a finantarii acordate
Termen limita de depunere
- Autoritati locale si regionale, organizatii non-profit ṣi ale societatii civile, asociatii ale supravietuitorilor, asociatii culturale, de tineret, educationale ṣi de cercetare, asociatii ale oraṣelor infratite.
100.000 euro/proiect 

Valoarea solicitata nu va depasi 70% din bugetul total al proiectului.
1 martie 2016, ora 12.00 (Bruxelles)

  
Finantator:
Uniunea Europeana prin programul Europa pentru Cetateni  2014 – 2020 

Obiectivele programului:
·         contributie la intelegerea de catre cetateni a Uniunii, istoriei si diversitatii acesteia;
·         promovarea cetateniei europene si imbunatatirea conditiilor de participare civica si democratica la nivelul Uniunii.
 
Obiective specifice:
·         sensibilizarea publicului cu privire la memoria, istoria, valorile comune ṣi scopul Uniunii si anume: promovarea pacii, a valorilor Uniunii si a bunastarii popoarelor sale prin stimularea dezbaterii, a reflectiei si a dezvoltarii de retele;
·         incurajarea participarii democratice si civice a cetatenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai buna intelegere de catre cetateni a procesului Uniunii de elaborare a politicilor si prin promovarea oportunitatilor de implicare societala si interculturala si de voluntariat la nivelul Uniunii.
 
Prioritati 2016:
·         comemorarea evenimentelor istorice majore din istoria europeana recenta;
·         societatea civila si participarea civica in cadrul regimurilor totalitare;
·         ostracizarea si pierderea cetateniei in regimurile totalitare;
·         tranzitia democratica si aderarea la Uniunea Europeana (alte actiuni).

Obs: Candidații sunt încurajați să elaboreze proiecte conforme cu obiectivele genelale și cele specifice ale programului Europa pentru cetățeni 2014-2020 și care să vizeze prioritățile anuale definite de Comisia Europeană după consultarea grupurilor de dialog civic și a comitetului programului.
Pentru perioada 2016-2020 au fost stabilite priorități care să stimuleze dezbateri în jurul unor date istorice de importanță europeană și al unor subiecte care au o puternică rezonanță în prezent (pentru Componenta 1) sau care sunt ancorate în realitățile actuale sociale, economice și politice ale Uniunii Europene (pentru măsurile de la Componenta 2). Cetățenii sunt invitați să participe la evenimente de reflecție și dezbatere prin proiecte ce răspund caracteristicilor generale ale programului (accesul nediscriminatoriu, caracterul transnațional și dimensiunea locală, dialogul intercultural, promovarea voluntariatului) sau prin implicarea lor activă în organizațiile care derulează proiecte finanțate prin programul Europa pentru cetățeni 2014-2020.
Trebuie să se facă distincție între prioritățile specifice pentru Componenta 1-Memorie europeană și prioritățile specifice pentru Componenta 2-Implicare democratică și participare civică.
 
1. Priorități specifice pentru Componenta 1: Memorie europeană:
1.1 Comemorări ale unor evenimente majore din istoria recentă a Europei
1.2 Societatea civilă și participarea civică în timpul regimurilor totalitare
1.3 Ostracizarea și pierderea cetățeniei în timpul regimurilor totalitare: lecții pentru astăzi
1.4 Tranziția spre democrație și aderarea la Uniunea Europeană
 
2. Priorități specifice pentru Componenta 2: Implicare democratică și participare civică:
2.1 Înțelegerea și dezbaterea curentului eur osceptic
2.2 Solidaritate în vremuri de criză
2.3 Combaterea stigmatizării "imigranților" și oferirea de contraargumente pentru a promova dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă
2.4 Dezbatere despre viitorul Europei
 
Aplicanți eligibili:
Programul se adresează tuturor organizațiilor care promovează integrarea europeană: autorități publice locale/regionale, federații/asociații de autorități locale, comitete de înfrățire, reţele de localităţi înfrăţite, organizații ale societății civile, instituții de învățământ și de cercetare, organizații culturale, de tineret, asociații de supraviețuitori, asociații ale orașelor înfrățite, organizații de cercetare a politicilor publice europene, think-tank-uri etc.
 
Țările eligibile:
Aplicanții și partenerii pot proveni din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.
Dintre țările nemembre UE, Muntenegru, Republica Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Albania au semnat memorandumuri de înțelegere privind participarea lor la programul Europa pentru cetățeni 2014-2020, devenind astfel eligibile.
 
Calendar al termenelor limită :
Pentru toată perioada 2014-2020 termenele limită de depunere a cererilor granturi pentru acțiuni sunt programate după cum urmează:
 
Componenta 1 Memorie istorică europeană:

Termen limită*
Proiectele vor începe în perioada:
1 martie
Data de 1 august a anului care include termenul limită – data de 31 ianuarie a anului următor

  
Componenta 2 Implicare democratică și participare civică
Măsura 2.1 Înfrățirea între localități:

Termene limită*
Proiectele vor începe în perioada:
1 martie
Data de 1 mai a anului care include termenul limită – data de 31 martie a anului următor
1 septembrie
Datele de 1 ianuarie – 30 septembrie ale anului următor celui care include termenul limită

 
Măsura 2.2 Rețele de orașe:

Termene limită*
Proiectele vor începe în perioada:
1 martie
Datele de 1 iulie – 31 decembrie ale anului care include termenul limită
1 septembrie
Datele de 1 ianuarie – 30 iunie ale anului următor

 
Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile:

Termen limită*
Proiectele vor începe în perioada:
1 martie
Data de 1 august a anului care include termenul limită – data de 31 ianuarie a anului următor

 
Observație: Cererile trebuie să fie depuse online până la ora 12.00 (CET) în ultima zi de depunere a cererilor. Dacă termenul limită cade într-o zi de weekend, se va considera că ultima zi de depunere a cererilor este prima zi lucrătoare de după weekend.
 
Procedura de depunere a aplicațiilor – granturi pentru acțiuni
Înainte de a începe depunerea cererii:
1. Citiți cu atenție Ghidul programului
2. Aplicanții trebuie să aibă un cont ECAS (Serviciul de Autentificare al Comisiei Europene). Dacă aveți deja un cont ECAS, îl puteți folosi; dacă nu, faceți clic aici pentru a crea un cont ECAS. După ce ați creat contul ECAS, reveniți la această pagină.
Acum sunteți gata pentru a începe procesul de aplicație:
2. Aplicanții trebuie să încarce în Portal:
• copie a unui document oficial de plătitor de TVA în cazul în care organizația are un număr de TVA;
• copie a hotărârii, legii, decretului sau deciziei de instituire a entității în cauză (se aplică numai pentru organizații nonprofit și comitete de înfrățire)
·         Selectați un program de finanțare/ funding opportunity.
·         Selectați o opțiune de limbă (limba în care este scris eFrom).
·         Selectați organizațiile participante la proiect (aplicantul și partenerii) prin introducerea numărului PIC.
·         Creați formularul electronic de aplicație (eForm).
·         Salvați formularul electronic pe o unitate de calculator sau pe un dispozitiv de stocare în rețea.
·         Începeți să completați formularul și salvați-l regulat.
Completarea cererii de finațare (eForm):
1. Nu uitați să completați și anexele obligatorii ale eForm.
2. Odată ce ați completat formularul electronic și ați atașat anexele, validați formularul. Acest lucru declanșează o verificare automată care vă informează dacă toate câmpurile obligatorii din eForm sunt completate. După validare, îl puteți trimite online (submit).
3. După ce ați depus cererea online veți primi un e-mail de confirmare și un numărul de referință al proiectului / reference numberhelpdesk .
NU TRIMITEȚI O COPIE a eForm și a anexelor la EACEA, prin poștă.
. Dacă nu le primiți, contactați
Toate indicațiile necesare pentru înregistrarea organizațiilor în Portalul Participantului, crearea sau reviziurea eForm sunt cuprinse în documentul Depunerea proiectelor - Ghid de utilizare aflat în secțiunea Info utile - Documente.
 
Recomandare PEC România:
Salvați formularul în computerul dv. respectând următoarele reguli de denumire (fără a folosi diacritice):
nume componentă și/sau măsură_cod ISO al țării aplicantului_numele organizației aplicante_AppForm.pdf. (De ex.: Masura2.1_RO_OrganizatiaX_AppForm.pdf)

 

 Nume fisierActualizat in Dimensiune (kB)
Calendar lansari proiecte 2017 - 2018.xlsx2017.11.27 09:44:33 AM37.51 kb
Catalogul surselor de finantare-ianuarie 2018 .pdf2018.02.15 02:55:08 PM2988.03 kb
Catalogul surselor de finantare -februarie 2018.pdf2018.02.15 02:55:26 PM4319.77 kb
3 fisier(e) - 7345.31 kb
Actualizat in - 15/02/2018, la ora 02:55.
» Comunicate
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.