SISTEMUL DE SOLUŢIONARE A PROBLEMELOR (SISOP)
 
După aderarea la Uniunea Europeană, s-a impus ca obligaţie respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei uniunii, un rol deosebit în asigurarea respectării normelor şi în  consilierea persoanelor fizice şi juridice cu privire la normele uniunii revenind Ministerului Afacerilor Interne.
În vederea asigurării respectării drepturilor cetăţenilor şi a altor entităţi private şi pentru interpretarea corectă a legislaţiei UE la nivelul autorităţilor locale MAI, prin Direcţia Generală Afaceri Europene Schengen şi Relaţii Internaţionale a implementat Sistemul de Soluţionare a Problemelor (SISOP), care are ca scop soluţionarea cu operativitate a problemelor cauzate de încălcarea de către autorităţile administraţiei publice locale a legislaţiei UE.
Sistemul se adresează cetăţenilor şi entităţilor private pentru cazul când aceştia sunt destinatarii normelor uniunii şi stabileşte procedura de sesizare şi soluţionare a problemelor prin intermediul MAI, la nivel central şi prin intemediul instituţiei prefectului, la nivel judeţean.
Astfel, persoanele carora le sunt încălcate drepturile prevăzute de legislaţia uniunii de către autorităţile administraţiei publice locale au la dispoziţie două modalităţi de sesizare:
1. Se poate depune solicitarea prin accesarea aplicaţiei software SISOP pe site-ul web accesibil la adresa https://sisop.mai.gov.ro, prin completarea formularului on-line;
2. Se poate depune solicitarea direct la sediul instituţiei prefectului sau la sediul MAI, ori o poate trimite prin poştă/fax/email.
Soluţionarea problemei sesizate se va face în termenul general de 30 de zile iar în cazuri speciale ce necesită o activitate complexă în termen de 45 de zile, cu informarea permanentă a solicitantului referitor la stadiul soluţionarii şi măsurile dispuse.
De reţinut faptul că sesizarea va fi preluată pentru soluţionare în cadrul sistemului SISOP, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a.   Sesizarea să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE;
b. Entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act emis/adoptat;
c.   Să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care solicitantul să fi solicitat anularea, în tot sau în parte a actului administrativ;

Pentru toate cazurile în care se va constata că sesizarea este întemeiată, prefectul va solicita autorităţii publice locale modificarea actului administrativ, iar în cazul refuzului, se va adresa instanţei de contencios administrativ în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale Legii 554/2004 a contenciosului administrativ.

Actualizat in - 04/01/2017, la ora 09:44.